RPH


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 2 

RPH Bahasa Melayu Tahun 3


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran  : Bahasa Melayu
Tahun                           : 3 Jaya
Bil. Murid                      : 25 orang
Tema                            : Sukan Permainan
Tajuk                            : Senaman
Tarikh                           : 4 Oktober  2011
Masa                            : 8.00-9.00 pagi (60 minit)
Objektif                        : Pada akhir pelajaran murid dapat;
1) Murid dapat menyatakan 3 jenis aktiviti senaman pada
kadar sekurang-kurangnya 80% sebutan dan intonasi yang
betul. [2.1 Aras 1 (i)]
2) Membaca petikan “Senaman Oh Senaman” secara imbasan
untuk menyatakan 3 fakta mengenai senaman secara lisan.[6.5 Aras 1 (i)]
3) Menulis 3 ayat tentang “Teknik Memanaskan Badan”
berdasarkan petikan yang dibaca. [9.2 Aras 1 (i)]

Fokus Utama :

6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.
Aras 1 (i) Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks

Fokus Sampingan :
9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau
dibaca.
Aras 1 (i) Merekodkan maklumat tentang sesuatu perkara.

2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang
baik dan jelas.
Aras 1 (i) Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi
yang betul.


Kemahiran Bahasa                     : Mendengar dan bertutur, membaca dan menulis.

Sistem Bahasa                          : Kosa kata: teknik, aktiviti, betis, bahu, melonggarkan

Ilmu                                          : Pendidikan Jasmani dan kesihatan.

Nilai                                          : Kerjasama, keberanian.

Kemahiran Bernilai Tambah (KBT)
Kemahiran Berfikir : Menghubungkaitkan, mencirikan, mengimbas kembali,
menilai, penjanaan idea.

Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, Intrapersonal, verbal-linguistik

Pengetahuan Sedia Ada : Murid sudah mengetahui tentang aktiviti bersenam

Bahan Bantu Belajar : Komputer, gambar-gambar aktiviti
Senaman, lembaran kerja

LANGKAH
ISI KANDUNGAN
AKTIVITI
CATATAN
Set Induksi (5min)

Gambaran mengenai
tajuk pembelajaran iaitu
‘Senaman Aerobik’

1.Guru menunjukkan murid video klip ‘Senaman Aerobik’.

2. Guru mengaitkan aktiviti  dengan tajuk pelajaran.

Menghubungkaitkan,
Mencirikan

BCB : mendengar aktif

BBB : video klip
‘Senaman Aerobik’

Ilmu:
Pendidikan Jasmani

Langkah 1
(15 minit)

aktiviti senaman.

i. Apakah yang kamu
dapat perhatikan dalam
gambar tersebut?

ii. Di manakah individu
selalu bersenam?

1.Guru meminta murid duduk secara pasangan

2. Guru akan memberikan soalan panduan kepada murid

3. Seorang murid akan
bercerita mengenai aktiviti yang boleh dilakukan ketika bersenam

4. Pasangan murid tersebut akan mencatatkan cerita

5. Aktiviti yang sama
diteruskan bagi pasangan tadi.

6. Murid diminta memberi pendapat dan menilainya bersama guru.

KB : Mengimbas
kembali, menghubungkaitkan

BCB : bercerita dan
Berbincang

BBB : Gambar aktiviti
senaman,
KP : verbal-linguistik,
Interpersonal.

Nilai: kerjasama,
Keberanian

Ilmu:
Pendidikan Jasmani

Langkah 2
(20 minit)Membaca petikan:

‘Senaman Oh Senaman’
dan membuat peta minda


Morfologi
· Kata kerja
· Kata adjektif

1. Guru meminta murid duduk
secara berkumpulan

2. Setiap ahli akan
membacakan petikan
dengan bacaan mentalis
dan mencatatkan isi-isi
penting

3. Ahli kumpulan akan
membanding beza jawapan
yang diperoleh seterusnya
membuat peta minda

4. Setiap kumpulan akan
membentangkan hasil di hadapan kelas

5. Guru akan menyemak
jawapan (sebutan) murid

KB : Membanding
beza, menilai

BCB : bercerita dan
Berbincang

BBB : petikan
‘Senaman Oh
Senaman’, Peta Minda

KP : Intrapersonal.

Nilai: kerjasama,
Keberanian

Ilmu:
Pendidikan Jasmani

Langkah 3
(15 minit)

Membina ayat tentang
‘Teknik memanaskan
badan’.

Perbendaharaan kata:
· Teknik
· Aktiviti
· Melonggarkan
· Betis
· Bahu

1. Murid akan membaca dan
menghayati petikan ‘Teknik memanaskan badan’.

2. Murid memberi tumpuan kepada pengertian perkataan yang berwarna

3. Murid diminta untuk menghasilkan ayat mengenai teknik senaman berdasarkan perkataan yang diberikan.

4. Guru membetulkan ayat murid yang salahKB : Mengimbas
kembali,
menghubungkaitkan,
penjanaan idea

BCB : berbincang,
inkuiri penemuan

BBB : Petikan ‘Teknik
memanaskan badan’
gambar aktiviti
regangan, kamus.

KP : Interpersonal.

Nilai: keberanian

Ilmu:
Pendidikan Jasmani

Penutup (5min)

Penutup kognitif

· Membuat
rumusan isi
pelajaran
Penutup sosial

· Memberi pujian
dan motivasi

1. Guru menyoal murid
tentang perkara yang
dipelajari.

2. Guru menyimpulkan
pelajaran.

3. Guru memberi pujian dan dorongan kepada murid supaya berusaha membaiki pembacaan.
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 4

0 comments:

Post a Comment